Author's photo
Angela M.
Mathematik

Integral tan(x)/sin(2x)